Photo of Virupaksha Temple, Hampi

Virupaksha Temple and Tungabhadra River, Hampi
Virupaksha Temple and Tungabhadra River, Hampi
Photos of the Region