Photo of Virupaksha Temple, Hampi

Virupaksha Temple, Hampi
Virupaksha Temple, Hampi
Photos of the Region