Photo of Jaipur Carpets, India

Jaipur Carpets, IndiaFoto:© www.reisepfarrer.de
Jaipur Carpets, India
Foto:© www.reisepfarrer.de
Photos of the Region