Photo of Water Temple, Bali

Ulun Danu Bratan Temple, water temple on Lake Bratan or Catur or Tjatur, Bali
Ulun Danu Bratan Temple, water temple on Lake Bratan or Catur or Tjatur, Bali
Photos of the Region